Zawiadomienie o wvborze Partnera do wspólnej realizacji projektu
Na ogłoszony w dniu 26 czerwca 2017 r, otwarty nabór partnera w celu wspólnej
realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania X|.3.1 Kształcenie zawodowe
o numerze RPLD.1-1.03.01-1Z.00-L0-001/17, który został ogłoszony w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, do
wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 17 lipca 2OI7 r. wpłynęła tylko jedna
oferta.

 

POBIERZ OGŁOSZENIE