Historia Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku - kalendarium
Placówka, nosząca obecnie nazwę Zespołu Szkół Elektryczno –Elektronicznych, jest jedną z najstarszych instytucji oświatowych w Radomsku. Jej historia sięga 2 połowy XIX wieku.

Data Wydarzenie
1862 Feliks Fabiani otrzymał upoważnienie do prowadzenia w Radomsku prywatnej pensji męskiej.
1864 - 1904 Działalność szkoły. Pierwotnie mieściła się ona przy ulicy Żeromskiego (dawniej Żabia), a po jej spaleniu w 1872 roku przy ulicy Długiej. Wychowankami szkoły byli m. in.: rektor Uniwersytetu Lubelskiego prof. T. Kruszyński, rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. A. Szlagowski, profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego W. Tokarz i A. Borowski.
1921 Rząd wyraził zgodę na utworzenie w Radomsku Społecznego Gimnazjum im. Feliksa Fabianiego.
1938 Uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku budynku szkoły przy ul. Narutowicza. Działalność szkoły przerwał wybuch II wojny światowej.
1945 Reaktywowanie działalności Gimnazjum im. F. Fabianiego.
1950 PrzeniesienieGimnazjum do budynku przy ulicy Waryńskiego (obecnie mieści się tam SP nr 2). W budynku przy ulicy Narutowicza rozpoczęło swoją działalność Państwowe Liceum Wychowawczyń Przedszkoli. Dyrektorem szkoły była Maria Bartnik (przez jeden rok), a w latach 1950 – 1963 funkcję tę pełniła Eugenia Robak.
1956 Państwowe Liceum Wychowawczyń Przedszkoli zostało przemianowane na Liceum Pedagogiczne. Dyrektorem była Eugenia Robak, zastępcą Czesław Stankiewicz, a kierownikiem szkoły ćwiczeń Janina Koprowska.
1963/1964 Dyrektorem Liceum Pedagogicznego został Kazimierz Pigoń. Przez 28 lat (do 1991 roku) pełnił funkcję dyrektora kolejnych placówek powstających w budynku przy ulicy Narutowicza.
1964/1965 Powolna likwidacja Liceum Pedagogicznego, na miejsce którego powstało Technikum Łączności (działające do 1971 roku) i Zasadnicza Szkoła Elektryczna.
1967/1968 Utworzenie Technikum Elektrycznego o specjalności elektromechanika ogólna, a w roku następnym dwóch klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Zmiana profilu szkoły spowodowała zmianę kadry specjalistycznej oraz wyposażenia szkoły. Powstały nowe pracownie np.: maszyn, urządzeń i aparatów elektrycznych.
1971 Technikum Elektryczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa otrzymały imię Andrzeja Chodury.
1972 Powstanie Liceum Zawodowego oraz trzyletniego Technikum Elektrycznego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
1974 Połączenie szkół – utworzenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 im. Andrzeja Chodury. Do 1991 roku funkcję dyrektora pełnił mgr Kazimierz Pigoń. Zastępcami byli: mgr Stanisław Karasek (1974 – 1976), mgr Marian Ościk (1977 – 1985) i mgr Krzysztofa Łęska (1985 – 1991).
1991/1992 Dyrektorem ZSZ nr 3 został mgr inż. Jerzy Prokopowicz, a zastępcą mgr inż. Barbara Bąk. Rozpoczął się okres ciągłych zmian i rozwoju szkoły.
1992 Utworzenie pięcioletniego Technikum Elektronicznego i zmiana nazwy na Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych.
od 1993 Aktywny udział w kolejnych Finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
1994-2000 ZSE-E realizował program PHARE/MOVE (jako jedna z sześćdziesięciu szkół w Polsce).
1995 Powstanie czteroletniego Liceum Technicznego, stopniowa likwidacja Liceum Zawodowego.
1996 Nadanie Zespołowi Szkół Elektryczno-Elektronicznych imienia prof. Janusza Groszkowskiego, ufundowanie Sztandaru. W uroczystości uczestniczyła dr Krystyna Łukawska (córka prof. Groszkowskiego).
1996-1998 Utworzenie Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły, dzięki któremu powstał nowy segment dydaktyczny oraz wyposażono placówkę 
w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły otrzymał od MEN Honorową Odznakę „Za zasługi dla oświaty”.
1997-2007 W ZSE-E działał Ośrodek Kształcenia Zawodowego „Algorytm”.
1998 Utworzenie dwuletniego Policealnego Studium Technicznego (technik elektronik), które następnie zostało przekształcone w roczną Szkołę Policealną nr 1.
2000 ZSE-E cieszy się ogromną popularnością w środowisku, wzrasta liczba uczniów i klas. W szkole zostaje utworzone stanowisko drugiego zastępcy dyrektora, które obejmuje mgr Mariola Magiera-Śliwińska.
od 2000 Realizacja Projektu Wymiany z EST Tettnang (Niemcy, powiat bodeński).
2002 Powstanie Liceum Profilowanego nr 1.
2003 Powstanie Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2.
od 2003 Organizacja Festiwalu Piosenki Agnieszki Osieckiej.
2006 ZSE-E uzyskał uprawnienia laboratorium ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) i ośrodka egzaminacyjnego ECDL-Advanced (jako jedna z 18 placówek w kraju).
2007 Powstanie Szkoły Policealnej nr 2.
2007 Tytuł „Szkoła Przyjazna Uczniom” nadany w konkursie Super Szkoła.
od 2007 Realizacja kolejnych projektów wymiany ze szkołami partnerskimi (Elektronikschule Tettnang, FEG Mühlheim – Hesja i francuską szkołą 
St. Triest).
2009 - 2010 Znaczne wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły, szczególnie w zakresie przedmiotów zawodowych (pełny standard w zakresie zawodów technik informatyk i technik elektronik) i wychowania fizycznego (remont generalny sal gimnastycznych i adaptacja boiska pozyskanego po RKS Radomsko).
od 2010 CISCO – certyfikat technika sieci komputerowych.
2010 - 2012 Szkoła otrzymała Znak Jakości Q Ogólnopolskiego Konkursu Interkl@sa.
2010 „Szkoła Obywateli” – tytuł uzyskany w konkursie im. Anny Radziwiłł.
2011 ZSE- E otrzymał tytuł „Lidera w Edukacji” - nadany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
2011 „Szkoła Odkrywców Talentów” – tytuł nadany przez MEN.
2011 Dyrektor – mgr inż. Jerzy Prokopowicz otrzymał tytuł Profesora Oświaty przyznany przez Minister Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły 
do Spraw Profesorów Oświaty. Jest to najwyższy stopień w awansie zawodowym nauczyciela. Tytuł ten otrzymuje rocznie około 10 wybitnych pedagogów w kraju.
2011 „Innowacyjna Szkoła 2011” – tytuł przyznany w konkursie organizowanym przez Microsoft Sp. z o.o. przy współpracy Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.
2012 W ZSE-E została przeprowadzona ewaluacja całościowa. Placówka otrzymała ocenę A dla 12 obszarów i B dla 5 obszarów. To jeden 
z najlepszych wyników w kraju. O wysokim poziomie kształcenia świadczą także wyniki EWD (edukacyjna wartość dodana)   - ZSE-E jest „szkołą sukcesu”.
2013 Szkoła zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Interkl@sa – Znak Jakości Interkl@sa na lata 2013-2016. Otrzymała również nagrodę specjalną Ministra Edukacji Narodowej.
2013 Nawiązanie współpracy z Kompleksem Edukacyjno-Wychowawczym nr 14 w miejscowości Równe na Ukrainie.
2013/2014 Dyrektorem Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych został mgr inż. Adam Jałkiewicz, a zastępcami mgr Jolanta Woźniak i mgr inż. Mirosław Dratwiński.
2013/2014 Podpisanie deklaracji o współpracy z Wydziałem Filologiczno-Historycznym Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim 
oraz Katedrą Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego.
2014 Szkoła zajęła 2. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Egzaminów Zawodowych Perspektywy 2014 w zawodzie technik elektryk.
2014 Technikum Elektryczno-Elektroniczne zdobyło tytuł „Brązowej Szkoły” 
w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2014. Znalazło się wśród 300 najlepszych techników w kraju. 
marzec 2014 Wizyta delegacji z Kompleksu Edukacyjno-Wychowawczego nr 14 
z miejscowości Równe na Ukrainie w ramach projektu „Wspólna Europa", realizowanego przez ZSE-E z I LO i Starostwem Powiatowym w Radomsku.
kwiecień 2014 Oficjalne otwarcie dwóch nowych pracowni: teleinformatycznej i systemów alarmowych, które odbyło się podczas I Radomszczańskiego Forum Teleinformatyki w ZSE-E.
kwiecień 2014 Placówka otrzymała Certyfikat „Wiarygodnej Szkoły” przyznawany 
w Ogólnopolskim Programie „Wiarygodna Firma”. Potwierdza on, że szkoła zapewnia uczniom  wysoki poziom w zakresie edukacji, wychowania 
i bezpieczeństwa.
kwiecień 2014 Gazeta Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych „ELEKTRONEWS” zajęła I miejsce w konkursie pod hasłem „Każdy może zostać dziennikarzem (?)” zorganizowanym przez Instytut Filologii Polskiej Filii UJK 
w Piotrkowie Trybunalskim.
kwiecień 2014 Wizyta delegacji z Elektronikschule w Tettnang (Niemcy) – kontynuacja wieloletniej współpracy.
maj 2014 Rozpoczęcie budowy Powiatowej Hali Sportowej.
maj 2014 Wicedyrektor ZSE-E Mirosław Dratwiński otrzymał tytułu „Najlepszego egzaminatora ECDL”.
2015 Technikum Elektryczno-Elektroniczne zdobyło tytuł „Złotej Szkoły”
w Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników opracowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Szkoła zajęła 7 miejsce w województwie łódzkim i 83 w kraju.
2015 Otwarcie nowoczesnej pracowni dla uczniów klas o profilu technik organizacji reklamy.
marzec 2015 Uczniowie: Angelika Niedźwiedzka i Bartłomiej Dettlaff zakwalifikowali się do etapu centralnego Konkursu Wiedzy o Mediach.
kwiecień 2015 I edycja „Targów Maturzystów” w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych.
maj 2015 Wizyta delegacji z Elektronikschule w Tettnang – kontynuacja współpracy.
wrzesień 2015 Szkoła zajęła I miejsce w Polsce w konkursie „Obierz kurs na nowe technologie” zorganizowanym przez Microsoft w ramach „Virtual Academy”.