1)Cele Samorządu Uczniowskiego:

a)celem samorządu uczniowskiego jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności.

b)realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie tej tradycji.

2)Zadania Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2012/2013:

a)Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania obowiązków szkolnych,

b)Rozwijania zainteresowań naukowych, kulturowych, sportowych, organizowanie rozrywki,

c)Organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym,

d)Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między uczniami i nauczycielami,

e)Zapobieganie przemocy i agresji w szkole i poza nią.

3)Działania stałe:

a)Spotkania z przedstawicielami Samorządów Klasowych ,

b)Przeprowadzanie wyborów do Samorządu Szkolnego,

c)Zbieranie dokumentacji z działalności Samorządu Uczniowskiego,

d)Organizacja imprez szkolnych,

e)Działania podejmowane w odpowiedzi na propozycje współpracy w akcjach podejmowanych przez różne instytucje na terenie miasta i gminy.