Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności: narkomanią, alkoholizmem i prostytucją stały się żywym prawem, według którego rozwiązuje się w szkole sytuacje trudne. Ich obligatoryjny charakter jest szkołom narzucony przez prawo oświatowe i wynika z zapisu w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z 31 stycznia 2003r w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. W § 9 obligują one wszystkie placówki oświatowe do informowania rodziców i policji o sytuacjach kryzysowych w szkole. Natomiast w § 10- do opracowania strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.

 

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE - PROCEDURY -W SZKOLE - PROCEDURY -

BEZPIECZNA SZKOŁA - INFORMACJA -

 ulotka S2

 ulotka S1