logo

INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje Umiejętności

Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe

Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe

 

Tytuł projektu

„Zwiększenie konkurencyjności uczniów Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Radomsku na rynku pracy.

Wartość projektu: 783 098,75Kwota dofinansowania: 703 348,75 zł

  1. Cel główny projektu SZANSA NA SUKCES to podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych 50 uczniów ZSEE, zwiększających ich szanse na rynku pracy przez realizację staży i szkoleń zawodowych, podniesienie kompetencji zawodowych 24 nauczycieli poprzez kursy/szkolenia oraz podniesienie jakości nauczania w ZSEE przez wyposażenie w sprzęt pracowni przedmiotowych.

W projekcie objęci wsparciem są uczniowie klas II-IV (od września 2020) technikum na kierunkach: technik informatyk, technik teleinformatyk, technik elektryk, technik elektronik, technik organizacji reklamy/technik reklamy.

W proj. 50 uczniów odbędzie staże u pracodawców w wymiarze 150 godzin i weźmie udział w kursach wyposażających w wiedzę niezbędną na rynku pracy, 24 naucz. weźmie udział w szkoleniach i kursach