efsINFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje Umiejętności

Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe

Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe

 

Tytuł projektu

„Zwiększenie konkurencyjności uczniów Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Radomsku na rynku pracy.

Wartość projektu: 783 098,75Kwota dofinansowania: 703 348,75 zł

 1. Cel główny projektu SZANSA NA SUKCES to podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych 50 uczniów ZSEE, zwiększających ich szanse na rynku pracy przez realizację staży i szkoleń zawodowych, podniesienie kompetencji zawodowych 24 nauczycieli poprzez kursy/szkolenia oraz podniesienie jakości nauczania w ZSEE przez wyposażenie w sprzęt pracowni przedmiotowych.

W projekcie objęci wsparciem są uczniowie klas II-IV (od września 2020) technikum na kierunkach: technik informatyk, technik teleinformatyk, technik elektryk, technik elektronik, technik organizacji reklamy/technik reklamy.

W proj. 50 uczniów odbędzie staże u pracodawców w wymiarze 150 godzin i weźmie udział w kursach wyposażających w wiedzę niezbędną na rynku pracy, 24 naucz. weźmie udział w szkoleniach i kursach

Dwie pracownie przedmiotowe zostaną doposażone w specjalistyczny sprzęt niezbędny w procesie kształcenia. Realizacja projektu została poprzedzona diagnozą na podstawie indywidualnego zapotrzebowania szkoły, zatwierdzona została przez organ prowadzący.

 1. W ramach projektu zostanie przeszkolonych 24 nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w następujących szkoleniach:
 • Programowanie sterowników PLC
 • CISCO CCNA
 • Programowanie w Pythonie
 • Język angielski dla zawodowców
 1. W ramach wsparcia 50 uczniów będzie uczestniczyć w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień i umiejętności zwiększających szanse na rynku pracy (kursy):
 • Kurs ECDL - 80 h
 • Kurs programowania sterowników PLC/ robotów- 40 h,
 • SEP - 40 h,
 • Photoshop - 20h,
 • Kurs języka angielskiego zawodowego – 20 h,
 1. Dla uczniów technikum będą realizowane staże zawodowe poza zakresem kształcenia zawodowego praktycznego, w celu zwiększenia wymiaru praktyk zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu. 100% uczniów zostanie objętych wsparciem w projekcie weźmie udział w stażach u pracodawców. Przy organizacji staży ZSEE kierować się będzie ich efektywnością, racjonalnością oraz zapewni wysoką jakość wsparcia. Oferty stażu będą dostosowane do indywidualnych potrzeb, zróżnicowane i dobrane także pod kątem płci, bez utrwalania stereotypów. Zgodnie z oczekiwaniami uczniów, szkoła pomoże znaleźć pracodawców gotowych do przyjęcia na staż. ZSEE współpracuje z wieloma firmami, które zgłosiły chęć przyjęcia naszej młodzieży na staż
 2. Za odbyty staż uczeń otrzyma stypendium w wysokości 1800zł (brutto). Staże w wymiarze 150 h dla ucznia będą organizowane u pracodawców z województwa łódzkiego (głównie z powiatu radomszczańskiego). Staż będzie realizowany na podstawie umowy podpisywanej przez szkołę, uczestnika i przyjmującego na staż oraz programu (w formie pisemnej), który wskazuje konkretne cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności) jakie osiągnie uczeń, zakres obowiązków, harmonogram. Pracodawca szkoli stażystę z zakresu BHP, P-poż, zapoznaje z regulaminem pracy. Dla każdego uczestnika projektu przewidziano możliwość pokrycia dodatkowych kosztów związanych ze stażem, np. dojazd. Dla każdego Pracodawcy przewidziano możliwość pokrycia dodatkowych kosztów związanych ze stażem, np. zakup odzieży roboczej itp.
 3. Stażami objętych zostanie 50 uczniów ze wszystkich zawodów, w których kształci ZSEE.
 4. Każdy z uczniów zostanie objęty doradztwem zawodowym. Moduł doradztwa zawodowego będzie się składał z szeregu testów wypełnionych przez uczniów Każdy z uczestników będzie musiał wypełnić testy wskazane przez doradcę zawodowego. Testy będą wybierane pod kątem ich adekwatności indywidulanie dla każdego z uczniów. Każdy test będzie zakończony raportem, który będzie omawiany z uczniem. Uczeń po skończonej sesji otrzyma wskazówki dot. kierunku rozwoju zaw. i/lub kontynuacji nauki, z uwzględnieniem posiadanych kompetencji.
 5. W ramach projektu zostaną wyposażone 2 pracownie specjalistyczne, których łączny koszt doposażenia wynosi około 210 tys. zł:
  • Pracownia elektryczno - elektroniczna,
  • Pracownia urządzeń elektronicznych

Realizacja projektu przewidziana jest od września 2020