logo

snsROZPOCZYNAMY NOWY PROJEKT

12 czerwca 2020 r. została podpisana umowa na realizację projektu „SZANSA NA SUKCES - Podnoszenie kompetencji uczniów Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Radomsku.”

Projekt o numerze RPLD 11.03.01-10-0061/19 będzie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Projekt pn. „Szansa Na Sukces – Podnoszenie kompetencji uczniów Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Radomsku.” realizowany jest z poszanowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Wartość projektu 1 718 615,00 zł (wielkość dofinansowania 1 541 115,00 zł)

Projekt obejmuje staże w zakładach pracy, kursy zawodowe oraz zajęcia rozwijające
i wyrównawcze, w których będzie mogło wziąć udział 188 uczniów i 38 nauczycieli naszej szkoły oraz doposażenie trzech pracowni przedmiotowych w niezbędny do realizacji zajęć sprzęt.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz dokumenty rekrutacyjne będą do pobrania na stronie szkoły zse-e.edu.pl w zakładce Staż UE.

Wkrótce rekrutacja.

Informacje o terminie rozpoczęcia rekrutacji zostaną przesłane również przez FB oraz Librusa.