ue

 

Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje Umiejętności

Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe

Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe

 

Tytuł projektu

„Podnoszenie kompetencji uczniów Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. Janusza Groszkowskiego”

Projekt pn. „Szansa Na Sukces – Podnoszenie kompetencji uczniów Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Radomsku.” realizowany jest z poszanowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Wartość projektu: 1 260 364,56 złKwota dofinansowania:1 134 328,10

 1. Cel główny to podniesienie kompetencji zawodowych 100 uczniów (16K) Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Radomsku zwiększające ich szanse na rynku pracy, przez m.in. realizację staży i szkoleń, a także podniesienie kompetencji zawodowych 16 (6 K,10M) nauczycieli z ZSEE, przez m.in. kursy oraz podniesienie jakości nauczania w ZSEE przez m.in. wyposażenie w sprzęt niezbędny do kształcenia zawodowego do Projekt jest zgodny z celem szczegółowych. dla Działania XI. 3. Projekt zakłada realizację działań łączących ucznia z rynkiem pracy i pracodawcami, dzięki którym uczniowie będą mogli poznać ich oczekiwania i dostosować umiejętności do ich potrzeb. W ramach projektu przewidziano kursy kwalifikacyjne., szkolenia doskonalące w zakresie tematyki zw. z nauczanym zawodem dla nauczycieli. Udział w projekcie pozwoli nauczycielom lepiej przygotować się do nauczania zawodu. Realizacja projektu została poprzedzona diagnozą na podstawie indywidualnego zapotrzebowania szkoły, zatwierdzona została przez organ prowadzący.
 2. W ramach projektu zostanie przeszkolonych 16 nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w następujących szkoleniach:
 • MCSA z Windows 2016 - 160h
 • Kurs profesjonalnej administracji Linuxem - 120 h,
 • Kurs Photoshop - 60 h
 • Nauka programowania i język Java - 60 h
 1. W ramach wsparcia 100 uczniów będzie uczestniczyć w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień i umiejętności zwiększających szanse na rynku pracy (kursy):
 • Cisco - 60 h, 50 UCZ – technik informatyk,
 • European Certyfikate Driving Licence - 80 h, 50 UCZ – technikinformatyk,
 • IT security- 30 h, 10 UCZ- technikteleinformatyk,
 • Administracja Sieciami Komputerowymi - 30h, 10 UCZ - technik teleinformatyk
 • SEP - 40 h, 15 UCZ - technik elektryk oraz 15 UCZ technik elektronik
 • Adobe Photoshop - on line z certyfikatem – 10 UCZ technik organizacji reklamy
 1. Dla uczniów technikum będą realizowane staże zawodowe poza zakresem kształcenia zawodowego praktycznego, w celu zwiększenia wymiaru praktyk zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu. 100% uczniów zostanie objętych wsparciem w projekcie weźmie udział w stażach u pracodawców. Przy organizacji staży ZSEE kierować się będzie ich efektywnością, racjonalnością oraz zapewni wysoką jakość wsparcia. Oferty stażu będą dostosowane do indywidualnych potrzeb, zróżnicowane i dobrane także pod kątem płci, bez utrwalania stereotypów. Zgodnie z oczekiwaniami uczniów, szkoła pomoże znaleźć pracodawców gotowych do przyjęcia na staż. ZSEE współpracuje z wieloma firmami, które zgłosiły chęć przyjęcia naszej młodzieży na staż
 2. Okres stażu to 150 h na ucznia, stypendium to 1 800 zł . Staże będą organizowane u pracodawców z woj. łódzkiego, głównie w powiecie radomszczańskim. Staż realizowany będziena podstawie programu (w formie pisemnej), który wskazuje konkretne cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności. Umowa podpisywana przez Szkołę, ucznia i przyjmującego na staż, będzie określać min. wskazanie liczby h stażu, okres realizacji i miejsce odbywania stażu, wynagrodzenie stażysty, a także dane opiekuna.Dla każdego Pracodawcy przewidziano możliwość pokrycia dodatkowych kosztów (śr. 3500 zł/UP, max 5000 zł/UP) związanych ze stażem, np. dojazd, zakup odzieży roboczej itp.
 3. Stażami objętych zostanie 100 uczniów ze wszystkich zawodów, w których kształci ZSEE.
 4. Każdy z uczniów zostanie objęty doradztwem zawodowym. Moduł doradztwa zawodowego będzie się składał z szeregu testów wypełnionych przez uczniów (część to testy bezpłatne dostępne w ramach KOWEZiU, część specjalistyczne testy psychol.- predyspozycjne - płatne). Każdy z UCZ będzie musiał wypełnić testy wskazane przez doradcę zaw., na pierwszym spotkaniu - 1 h na ucznia. Testy będą wybierane pod kątem ich adekwatności indywidulanie dla każdego z uczniów. Każdy test będzie zakończony raportem, które będą omawiane na drugim spotkaniu ucznia z doradcą zaw. - w wymiarze 2 h na ucznia. Uczeń po skończonej sesji otrzyma wskazówki dot. kierunku rozwoju zaw. i/lub kontynuacji nauki, z uwzględnieniem posiadanych kompetencji.
 5. W ramach projektu zostaną wyposażone 2 pracownie specjalistyczne, których łączny koszt doposażenia wynosi ponad 200 tys. zł:
  • Pracownia programowania i aplikacji
  • Pracownia elektryczno-elektroniczna

Realizacja projektu przewidziana jest od 1 stycznia 2018 roku do końca I kwartału 2019.