ZAWIADOMIENIE O WYBORZE PARTNERA

DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

 

 

Otwarty nabór Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne o numerze RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/18, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

 

 

 

Na ogłoszony w dniu 26 czerwca 2017 r, otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania X|.3.1 Kształcenie zawodowe o numerze RPLD.1-1.03.01-1Z.00-L0-001,/t7, który został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia ].7 lipca 2OI7r. wpłynęła tylko jedna oferta. Ofertę zlożyła Firma PROJEKT HUB Sp. zo.o., ul. Trzcianecka 3, 60-434 Poznań. Oferta jest kompletna i zgodna z warunkami udziału w ogłoszonym naborze. 

Uzasadnienie wyboru:

Firma PROJEKT HUB Sp. z o.o, zgodnie ze złożoną ofertą, spełnia wszystkie wymagania względem Partnera, zamieszczone w ogłoszeniu opublikowanym na stronie Biuletynu lnformacji Publicznej ZSE-E w Radomsku w dniu 26.06.2OL7 r. Firma deklaruje wniesienie do projektu w wystarczającym stopniu swoich zasobów osobowych, technicznych oraz organizacyjnych. Posiada ponadto odpowiednie doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów edukacyjnych, współfinansowanych z funduszy unijnych.

Załącznik >>PDF<<